پایگاه اینترنتی آینده پژوهی
مرور برچسپ

کارگاه آموزشی مقاله نویسی علمی

کارگاه آموزشی مقاله نویسی علمی

کارگاه مقاله نویسی علمی از سوی مرکز آموزش و توسعه فرهنگی دانشگاه تهران برگزار می گردد. این دوره در فرمت کارگاه آموزشی (به صورت ارائه محتوای علمی و کار عملی گروهی) از صبح تا بعد از ظهر روز پنجشنبه 7و 14 اردیبهشت1391 برگزار خواهد شد. برای کسب…