پایگاه اینترنتی آینده پژوهی
مرور برچسپ

علم و فناوری

تاسیس دانشکده مدیریت علم و فناوری

رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر از ایجاد دانشکده مدیریت علم و فناوری در این دانشگاه خبر داد و گفت: علاوه بر این در این دانشگاه برنامه هایی برای جذب دانشجویان خارجی و اجرای پروژه های تحقیقاتی با سایر کشورها در دستور کار است.