پایگاه اینترنتی آینده پژوهی
مرور برچسپ

تالیف

حمایت از ترجمه، تالیف کتاب های مدیریت فناوری

در راستای توسعه و ترويج دانش مديريت علم، فناوری و نوآوری در کشور، انجمن مديريت فناوری ايران در نظر دارد تا نسبت به حمايت از ترجمه و انتشار کتاب های مرجع در اين حوزه اقدام نمايد. لذا ليستی از عناوين کتاب های مورد نظر اين انجمن در جدول زير…