پایگاه اینترنتی آینده پژوهی
مرور برچسپ

اجتماع علمی آینده پژوهی

اجتماع علمی آینده پژوهی

امروز داخل استخر با یک دانشجوی ترم آخر دکتری تاریخ علم آشنا شدم دنبال کسی می گشت که بتواند در مباحث مربوط به "تحلیل گفتمانی" به او کمک کند از من پرسید : به نظرت مراحل زایش یک گفتمان چه چیزهایی هستند ؟ یعنی یک گفتمان چگونه و با طی نمودن چه…