پایگاه اینترنتی آینده پژوهی
مرور برچسپ

آرمان شهر و ضد آرمان شهر

آرمان شهر و ضد آرمان شهر

کومر در کتاب خود آرمان شهر و ضد آرمان شهر در دوران مدرن توانایی آرمان شهرها را برای تسخیر قدرت تخیل همگانی یا برای تبدیل به مرکز گفت و گوهای عمومی گوشزد می کند. قسمت عمده ی کتاب درباره ی آثار انگلیس و آمریکایی در فاصله ی سال های 1880 تا…