پایگاه اینترنتی آینده پژوهی
دسته‌بندی مطالب

دسته‌بندی نشده

۱۰ مزیت آینده‌نگاری استراتژیک برای سازمان‌ها

مقدمه کاربست آینده پژوهی و آینده‌نگاری در ایران به صورت عام و در سازمان‌ها و شرکت‌ها به صورت خاص با سرعت بسیار پایینی انجام می‌شود. این موضوع می‌تواند چند دلیل داشته باشد. شاید دلیل اصلی و ریشه‌ای موضوع، غلبه گفتمان‌ها، جهانبینی،

پیشروى به سوى درجه صفر نقد : (امید مهرگان)

درباره مرزها و جنبه هاى نقادى نکته ۱- در ایران هر نوع نقد مستقیماً با اعلام حمله به «شخص» یکى گرفته مى شود. افراد واقعاً وجود شخصى شان را با هویت نمادین شان معادل «این همان» فرض مى کنند و دچار این توهم ابتدایى اند که انگار جایگاه نمادین…