پایگاه اینترنتی آینده پژوهی
دسته‌بندی مطالب

پژوهشگران ایرانی

علی زارع

تحصیلات: 1389-1395: دکتری آینده‌پژوهی، دانشکده علوم و فنون نوین، دانشگاه تهران. 1386-1389: کارشناسی ارشد مدیریت IT، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران. 1382-1386: کارشناسی مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران. 1378- 1382: دیپلم ریاضی ‌ـ‌…