پایگاه اینترنتی آینده پژوهی

زمین در حالت توازن

2,471

earth.jpgال گور کم تر از یک سال پیش از این که معاون رئیس جمهور آمریکا شود، کتاب زمین در حالت توازن را منتشر کرد. یکی از نتایج تحلیل های او این است که ما باید “نجات محیط زیست جهانی را اصل مرکزی سازمان دهی تمدن خود بدانیم”. او طرح جهانی جدید مارشال را که مرک از پنج هدف استراتژیک است، پیشنهاد کرد تثبیت جمعیت جهانی، توسعه واستفاده ی مشترک از فناوری مناسب، اقتصاد جهانی جدید، نسل جدیدی از معاهدات و توافق نامه ها و آموزش در خدمت تفاهم جهانی درباره ی محیط زیست.


earth.jpgال گور کم تر از یک سال پیش از این که معاون رئیس جمهور آمریکا شود، کتاب زمین در حالت توازن را منتشر کرد. یکی از نتایج تحلیل های او این است که ما باید “نجات محیط زیست جهانی را اصل مرکزی سازمان دهی تمدن خود بدانیم”. او طرح جهانی جدید مارشال را که مرک از پنج هدف استراتژیک است، پیشنهاد کرد تثبیت جمعیت جهانی، توسعه واستفاده ی مشترک از فناوری مناسب، اقتصاد جهانی جدید، نسل جدیدی از معاهدات و توافق نامه ها و آموزش در خدمت تفاهم جهانی درباره ی محیط زیست. ال گور نمونه ای از صاحبان قدرتی است که می خواهند پلی باشند که شکاف بین سیاست و جهان بینی حاکم و دانش اکولوژیک امروز را پر کنند. از دیدگاه های او چنین برمی آید که مسأله ی اساسی عبارت است از آگاهی افکار عمومی درباره ی اهمیت پرداختن به محیط زیست. تا وقتی که شهروندان مایل نباشند که فریاد زده و از رهبران خود مصرانه بخواهند که زمین را به حالت تعادل و توازن اولیه برگردانند، آن چنان تحولی رخ نخواهد داد. Gore, Al.Earth in the Balance Forging a New Common Purpose.Boston, Houghton, London, Earthscan, 1992

نظر دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نمی‌شود.