پایگاه اینترنتی آینده پژوهی

گزارش جهان در سال ۲۰۰۰ برای رئیس جمهور

5,936

report.jpg
در دوره ی رونق پارادایم های جهانی در اواخر دهه ی ۱۹۷۰ کارتر، رئیس جمهور آمریکا، دستور داد تا گزارش ویژه ای برای او تهیه شود. گزارش جهان در سال ۲۰۰۰ برای رئیس جمهور که توسط فیزیک دان معروف جرالد بارنی تهیه شد، با تغییرات احتمالی جمعیت جمعیت جهان، منابع طبیعی و محیط زیست سرو کار دارد. از آن جایی که درباره ی هر کدام از این سه موضوع، مطالعه و تحقیق جداگانه و کافی صورت گرفته، تأکید اصلی گزارش بر ارتباط میان این سه موضوع با یکدیگر است.


report.jpg
در دوره ی رونق پارادایم های جهانی در اواخر دهه ی ۱۹۷۰ کارتر، رئیس جمهور آمریکا، دستور داد تا گزارش ویژه ای برای او تهیه شود. گزارش جهان در سال ۲۰۰۰ برای رئیس جمهور که توسط فیزیک دان معروف جرالد بارنی تهیه شد، با تغییرات احتمالی جمعیت جمعیت جهان، منابع طبیعی و محیط زیست سرو کار دارد. از آن جایی که درباره ی هر کدام از این سه موضوع، مطالعه و تحقیق جداگانه و کافی صورت گرفته، تأکید اصلی گزارش بر ارتباط میان این سه موضوع با یکدیگر است. گزارش جهان در سال ۲۰۰۰ به امکان بروز مشکلات جهانی در مقیاسی هشداردهنده در حدود سال ۲۰۰۰ اشاره کرده و ادعا می کند تلاش هایی که در گوشه و کنار جهان صورت می گیرد، بسیار کمتر از میزان مورد نیاز است.

Barney, Gerald O. (ed), The Global 2000 Report to the President, Entering thr 21st century. A Report Prepared by thr Council on Environment Quality and the Department of State. Harmondworth, Penguin, 1982. First Published, 1980

نظر دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نمی‌شود.