پایگاه اینترنتی آینده پژوهی

فاجعه یا جامعه ی جدید؟

1,638

catast.jpgپارادایم جهانی آمریکای لاتین در نتیجه ی بحث هایی که پس از تحقیق پر سروصدای و بحث انگیز، کتاب محدودیت های رشد صورت گرفت، چند مدل جهانی جایگزین مطرح شد. کتاب فاجعه یا جامعه ی جدید؟ پارادایم جهانی آمریکای لاتین نوشته ی هررا و دیگران اولین اثری بود که دیدگاه صریح جهان سوم را به ثبت رساند، اما در این کتاب به مسأله ی محیط زیست کم تر توجه شده است. نویسنده اقداماتی رو که بایستی انجام داد تا درسال ۲۰۰۰ نیازهای اساسی هر کسی به غذا، مسکن، بهداشت، سلامتی و آموزش با اطمینان برآورده شود، برمی شمارد.


catast.jpgپارادایم جهانی آمریکای لاتین در نتیجه ی بحث هایی که پس از تحقیق پر سروصدای و بحث انگیز، کتاب محدودیت های رشد صورت گرفت، چند مدل جهانی جایگزین مطرح شد. کتاب فاجعه یا جامعه ی جدید؟ پارادایم جهانی آمریکای لاتین نوشته ی هررا و دیگران اولین اثری بود که دیدگاه صریح جهان سوم را به ثبت رساند، اما در این کتاب به مسأله ی محیط زیست کم تر توجه شده است. نویسنده اقداماتی رو که بایستی انجام داد تا درسال ۲۰۰۰ نیازهای اساسی هر کسی به غذا، مسکن، بهداشت، سلامتی و آموزش با اطمینان برآورده شود، برمی شمارد. (جز در بخش های بزرگی از آفریقا و جنوب آسیا که تاقبل از سال ۲۰۵۰ چنین چیزی امکان پذیر نیست).بنیاد باری لوچ که ک بنیاد پژوهشی در ارژانتین است، متولی این تحقیق بود و گروه ها و سازمان های زیادی از جمله سازمان ملل از آن حمایت کردند.
Herrera, Amilcar etal (eds). Catastrophe or New Society?. A latin American World Model. Ottawa, International Development Centure, 1976

نظر دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نمی‌شود.