پایگاه اینترنتی آینده پژوهی

انقلاب از مرکز

6,204

revolt2.jpg این کتاب بحث های عمومی گسترده ای را در کشورهای اسکاندیناوی به پا کرد و تنها در دانمارک (کشوری که پنج میلیون سکنه دارد) صد هزار نسخه فروش داشت. مییر که استاد فیزیک، سیاستمدار لیبرال و نویسنده بود، در کتاب خود نقاط ضعف نظام اجتماعی حاکم را تحلیل کرده و در توصیف آرما ن شهرش از آن با نام “جامعه انسانی دارای توازن زیست محیطی” یاد می کند. وی همچنین ابزارهای لازم برای دست یابی به چنین جامعه ای را بر می شمارد.


revolt2.jpgبینش های جدید ممکن است کماکان تصور افکار عمومی را به خود جلب کند. این کتاب بحث های عمومی گسترده ای را در کشورهای اسکاندیناوی به پا کرد و تنها در دانمارک (کشوری که پنج میلیون سکنه دارد) صد هزار نسخه فروش داشت. مییر که استاد فیزیک، سیاستمدار لیبرال و نویسنده بود، در کتاب خود نقاط ضعف نظام اجتماعی حاکم را تحلیل کرده و در توصیف آرما ن شهرش از آن با نام “جامعه انسانی دارای توازن زیست محیطی” یاد می کند. وی همچنین ابزارهای لازم برای دست یابی به چنین جامعه ای را بر می شمارد. یکی از اصلاحات بسیار مهم، تعریف درآمد پایه تضمینی است و آن هایی که خواهان استاندارد.
Meyer, Niels I. K. Petersen and Villy Sorenson London, Marison Boyars, 1982. (Danish Original: Operor fra midten, 1978

نظر دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نمی‌شود.