پایگاه اینترنتی آینده پژوهی

آرمان شهر و ضد آرمان شهر

3,134

kumar1.JPGکومر در کتاب خود آرمان شهر و ضد آرمان شهر در دوران مدرن توانایی آرمان شهرها را برای تسخیر قدرت تخیل همگانی یا برای تبدیل به مرکز گفت و گوهای عمومی گوشزد می کند. قسمت عمده ی کتاب درباره ی آثار انگلیس و آمریکایی در فاصله ی سال های ۱۸۸۰ تا ۱۹۵۰ است. تحقیقات پنج تن از نویسندگان (ادوارد بلامی،اچ جی ولز،الدوس هاکسلیریا، جورج اورول، وبی اف اسکینز) برای مطالعه ی مفصل و دقیق در محدوده ی عرف ادبی و عقلی ارمان شهرها انتخاب شد. بخش آخر، به افول آرمان شهر و ضد آن در نیمه ی قرن پرداخته است. کومر در این بخش تاکید ویژه ای بر مباحث انتقادی راجع به ایدئولوژی سوسیالیستی، اکولوژی (محیط زیست) و رابطه ی آرمان شهر با تحقیقات می کند.


kumar1.JPGدر دوران مدرن کریشان کومر در کتاب خود آرمان شهر و ضد آرمان شهر در دوران مدرن توانایی آرمان شهرها را برای تسخیر قدرت تخیل همگانی یا برای تبدیل به مرکز گفت و گوهای عمومی گوشزد می کند. قسمت عمده ی کتاب درباره ی آثار انگلیس و آمریکایی در فاصله ی سال های ۱۸۸۰ تا ۱۹۵۰ است. تحقیقات پنج تن از نویسندگان (ادوارد بلامی،اچ جی ولز،الدوس هاکسلیریا، جورج اورول، وبی اف اسکینز) برای مطالعه ی مفصل و دقیق در محدوده ی عرف ادبی و عقلی ارمان شهرها انتخاب شد. بخش آخر، به افول آرمان شهر و ضد آن در نیمه ی قرن پرداخته است. کومر در این بخش تاکید ویژه ای بر مباحث انتقادی راجع به ایدئولوژی سوسیالیستی، اکولوژی (محیط زیست) و رابطه ی آرمان شهر با تحقیقات می کند. وی که استاد جامعه شناسی و متولد ترینیداد است، ادعا می کند که “آینده پژوهان “دهه ی ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ نسبت به تحقق قریب الوقوع انتظاراتشان مطمون بودند و همین به خاطر کار خود را به عنوان یک تحلیل علمی و تجویز خط مشی ها و نه یک تصویرپردازی آرمان گرایانه به حساب می آورند.

نظر دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نمی‌شود.