پایگاه اینترنتی آینده پژوهی

فراتحلیل

5,349

در روش فرا تحلیل پژوهشگر باثبت ویژگی ها و یافته های توده ای از پژوهش ها در قالب مفاهیم کمی ، آنها را آماده استفاده از روش های نیرومند آماری می کند فرا تحلیل چشم اندازی است که در آن روش های مختلف اندازه گیری و آماری به کار برده می شود. اصل اساسی و عملی در روش عبارت است از ترکیب نتایج تحقیقات مختلف و استخراج نتایج جدید و منسجم و حذف آنچه که موجب سوگیری در نتایج نهایی می شود فرا تحلیل، تحلیل تحلیل هاست به این معنی که از طریق تحلیل اولیه (تحلیل مقدماتی داده ها) به تحلیل ثانویه (تحلیل مجدد داده ها) می پردازد.
در روش فرا تحلیل پژوهشگر بایست ویژگی های و یافته ها توده ای از پزوهش های گذشته در قالب مفاهیم کمی به صورت کمی آنها را آماده استفاده از روش های نیرومند آماری می کند.
مراحل اجرای روش فرا تحلیل – برای اجرای روش فرا تحلیل ابتداء حوزه ای را انتخاب کنید که نتایج پژوهش های انجام شده در آن حوزه دو پهلو و یا مشتبه کننده باشند. سپس مراحل زیر را به ترتیب انجام دهید.
۱- شناسائی منابع و ارزش یابی نتایج پژوهش ها
۲- ترکیب نتایج پژوهش های انتخاب شده و مقایسه  آنها با یکدیگر
۳- ارزش یابی نتایح فرا تحلیل به منظور کاهش خطا 

۱- شناسایی منابع و ارزش یابی نتایج پژوهش ها
الف) شناسائی منابع
ب) تهیه خلاصه
برای هر پژوهش دو مطلب یکی سطح معنا داری و دیگر اندازه اثر باید استخراج و ثبت شوند.
به طور کلی می توان سه دسته اطلاعات به شرح زیر را ثبت کرد.
دسته اول: سؤال هدف و فرضیه پژوهش
دسته دوم: جامعه ، نمونه (جسم نمونه- جنس- شکل- جنس ویژگی های فردی و خانوادگی) ابزار اندازه گیر ی(پرش نامه- مصاحبه- مشاهده) و روش های ارزش یابی آن نظیر پایایی و اعتبار
دسته سوم: نتیجه گیری، پیشنهادات و محدودیت ها.
به منظور اطمینان از پایا بودن منابع شناسایی شده در این مرحله، پایائی ها زیر باید مورد بررسی قرار گیرند.
۱- پایائی شناسائی: دو یا چند فراتحلیل گر در انتخاب پژوهش ها توافق دارند برای تعیین میزان پایایی شناسائی نسبت توافق محاسبه می شوند.
۲- پایائی کدگذاری: برابر است با نسبت توافق دو داور در مورد استفاده از اعداد خاص برای کدگذاری.
۳- پایائی سطوح معنا دار و اندازه اثر: عبارت است از میزان توافق در متفاوت و محاسبات اندازه اثر در بین دو فرا تحلیل گر که دارای تجارب تقریباً یکسانی هستند
ج) ارزش یابی نتایج پژوهش ها: از سه مرحله به شرح زیر تشکیل شده است:
۱- ارزش یابی کیفیت نتایج پژوهش : آیا پژوهشگر کلیه مراحل پژوهشی را مطابق با اصول روش شناسیانجام داده است یا خیر. 
۲- تصحیح نتایج
۳- پایایی داوری های انجام شده در مورد کیفیت پژوهشی: داوری محقق از داوری های انجام شده از طریق معیارهای ذیل (الف) پایائی مؤثر با استفاده از فرمول اسپیرمن ب) پایائی استفاده از روش تحلیل واریانس ج) پایائی به روش مؤلفه های اصلی تحلیل عاملی )

۲- ترکیب نتایج پژوهشهای انتخاب شده و مقایسه آنها با یکدیگر .
این مرحله با استفاده از فنون آماری و محاسبه اندازه اثر و نیز سطح معنی داری اثر محاسبه میشود.
۳– ارزشیابی نتایج فراتحلیل به منظور کاهش خطا : در هر فراتحلیل، منابع خطائی وجود دارد که میتوان اعتبار و دقت این روش را زیر یوال ببردکه عبارتند : ۱- سوگیری در نمونه انتخاب شده ۲- عدم تجانس در مدل،متغیرها یا واحد تحلیل و کیفیت پژوهشها. ۳- عدم استقلال آزمون های فرض های پژوهش ۴- داده های ناقص ۵- پراکندگی فنون مورد استفاده )

نظر دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نمی‌شود.