پایگاه اینترنتی آینده پژوهی

ضرورت استفاده از PLS در مدل معادلات ساختاری

9,171

یکی از قوی­ترین و مناسب­ترین روش­های تجزیه و تحلیل در تحقیقات علوم رفتاری و علوم اجتماعی، تجزیه و تحلیل چند متغیره است. زیرا ماهیت این گونه موضوعات، چندمتغیره بوده و نمی­توان آن­ها را با شیوه دومتغیری (که هر بار تنها یک متغیر مستقل با یک متغیر وابسته در نظر گرفته می­شود) حل نمود. تجزیه و تحلیل چند متغیره به یک سری روش­های تجزیه و تحلیل اطلاق می شود که ویژگی اصلی آن­ها، تجزیه و تحلیل همزمان K متغیر مستقل و N متغیر وابسته است.
تجزیه و تحلیل ساختارهای کوواریانس یا مدل سازی علّی یا مدل معادلات ساختاری یکی از اصلی­ترین روش­های تجزیه و تحلیل ساختارهای داده­های پیچیده است.
مدل یابی معادلات ساختاری(SEM )  دارای دو نوع نسلLISREL   و PLS می­باشد.LISREL   که به عنوان نسل اول مدل معادلات ساختاری شناخته شده است، در مواردی که حجم نمونه بالا و متغیرها حالت نرمال دارند و برای محقق، مدل اندازه­گیری (روابط بین متغیرهای مکنون و متغیرهای مشاهده گر) نسبت به مدل ساختاری (روابط بین متغیرهای مکنون) اهمیت بیش­تری دارد، کاربرد دارد. با توجه به ملاحظاتی که LISREL دارد، امروزه نسل دوم مدل یابی معادلات ساختاری به نام PLSرا می توان در شرایطی که حجم نمونه کم بوده و متغیرها حالت نرمال ندارند و مدل ساختاری نسبت به مدل اندازه­گیری اهمیت بیش­تری دارد، به کار برد. یکی از مهم­ترین تفاوت­های عمده بین مدل­های LISREL و PLS در Formative vs. Reflective Indicators می باشد .

شاخص­های Reflective که تنها در مدل­های LISREL به­کار می­روند؛ در برگیرنده رگرسیون­های ساده زیادی هستند که برای تخمین نیازمند نمونه زیاد هستند، در حالی که شاخص­های Formative که در مدل­های PLS به­کار می­روند؛ در برگیرنده تنها یک رگرسیون چندگانه است که برای تخمین نسبت به مدل­های  LISREL نیاز به نمونه کم­تری دارند.
مدل­های PLS هم می­تواند شامل شاخص­های Formative و Reflective باشد که این موضوع باعث توانمندی این مدل­ها در تخمین هر مدلی با هر مشخصاتی می­شود.
البته باید این موضوع را افزود که مدل­های PLS بر ساختارهای واریانس مبتنی هستند، در حالی که مدل­های LISREL   بر ساختارهای کوواریانس متکی هستند. در مدل­های LISREL به علت این­که خطاهایی برای تک تک متغیرهای مشاهده گر در نظر گرفته می­شود، از جهت تخمین مدل­های اندازه گیری از مدلهای PLS قوی-تر هستند ولی در تخمین مدل­های ساختاری PLS نسبت به LISREL قویتر است. شاخص­های Reflective برای محاسبه بارهای عاملی به­کار می­رود در حالی که شاخص­های Formative برای محاسبه اوزان به­کار می­رود. نرم افزاری که PLS را اجرای می­کند،VisualPLS   نام دارد.

نظر دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نمی‌شود.