پایگاه اینترنتی آینده پژوهی

روش روایی CVR

3,624

روایی پ‍ژوهش

روایی از واژه “روا” به معنای جایز و درست گرفته شده و روایی به معنای صحیح و درست بودن است (خاکی، ۱۳۸۷). در واقع مفهوم اعتبار به این سوال پاسخ می‌دهد که ابزار اندازه‌گیری تا چه حد خصیصه مورد نظر را می سنجد. بدون آگاهی از اعتبار ابزار اندازه‌گیری نمی‌توان به دقت داده‌های حاصل از آن اطمینان داشت. ابزار اندازه‌گیری ممکن است برای اندازه‌گیری یک خصیصه ویژه دارای اعتبار باشد، در حالی که برای سنجش همان خصیصه بر روی جامعه دیگر از هیچ گونه اعتباری برخوردار نباشد (سرمد و دیگران، ۱۳۸۷، به نقل از شامی زنجانی، ۱۳۸۸).
به منظور روایی عواملی که در پرسشنامه ای تحلیل میدانی مورد استفاده قرار گرفت نیاز است که  پرسشنامه ای دیگر تهیه شده و نظر خبرگان در مورد این عوامل پرسیده شود. سوالات این پرسشنامه که همان عوامل پیشنهادی می باشند پس از توزیع میان خبرگان که تعداد آن ها  N  نفر می باشند با CVR 60  درصد سنجیده می شود.از این رو عواملی که CVR بالاتراز ۶۰ درصد کسب کردند تایید می شوند و در پرسشنامه نهایی مورد استفاده قرار می گیرد. برای محاسبه CVR از فرمول زیر استفاده گردید:

cvr.jpg

که در آن Ne تعداد کسانی است که نظر موافق دارندو Nne تعداد کسانی است که مخالفند. همچنین raters تعداد کل پاسخ دهندگان می باشد 

نظر دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نمی‌شود.