پایگاه اینترنتی آینده پژوهی

رتبه بندی متغیرها با آزمون بونفرونی

6,267


برای محاسبه رتبه عوامل (متغیرها) در جامعه نرمال می بایست از روش بونفرونی استفاده شود، و روش آن در در اینجا می توانید مشاهده کنید.

لازم به ذکر است آزمون فریدمن تنها می تواند فرض برابری رتبه ها را در جامعه غیر نرمال بررسی نماید و برای رتبه بندی قابل استفاده نیست.

نظر دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نمی‌شود.