ابزار آينده پژوهي


1.دلفی
2.سناریو پردازی
3.روند
4.تجزیه و تحلیل روندها
5.تجزیه و تحلیل پیشران‌ها
6.فناوري‌هاي كليدي
7.چشم انداز سازی
8.نقشه راه
9.پس نگری
10.مدل‌سازی
11.شبیه سازی
12.ترکیبی از روش‌های فوق1- روش دلفي

روش دلفي بر پيمايش‌هاي ساختاري استوار است و از اطلاعات شهودي مشاركت‌كنندگان كه اغلب خبره هستند، بهره مي‌گيرد. به همين دليل، دلفي داراي يافته‌هاي كمّي و كيفي است و به همين سبب از عناصر اكتشافي، پيش‌بيني كننده و حتا هنجاري برخوردار است.
وچسلر  ويژگي‌هاي «روش استاندارد دلفي» را اين گونه توصيف مي‌كند: «دلفي پيمايشي است كه از سوي يك گروه پايش راهبري مي‌شود و دربردارنده‌ي چند دور پيمايش از گروه‌هاي كارشناساني است كه يكديگر را نمي‌شناسند و به دنبال دستيابي به اجماع درباره‌ي شناخت‌هاي ذهني ـ شهودي هستند. پس از هر دور پيمايش، به بازخورد قضاوت‌ها و استدلال‌ها و پاسخ‌هاي گوناگون توجه مي‌شود.»
فرايند دلفي:
همان طور كه قبلاً اشاره شد، دلفي در برگيرنده يكسري از راندها است و دلفي كلاسيك معمولاً شامل چهار راند مي باشد كه بطور معمول به سه راند تعديل مي گردد. بنابراين، فرايند دلفي را مي توان به صورت زير در نظر گرفت:
فعاليت قبل از شروع؛
راند اول؛
راند دوم؛
راند سوم؛
تصميم و تصويب