سرفصل دروس رشته دکترای آینده پژوهی
جدول دروس پیش نیاز
ردیف عنوان درس تعداد واحد
1 روش تحقیق (آمار و احتمالات) 3 واحد
2 متون تخصصی به زبان خارجی 2 واحد
3 نظریه های جامعه شناسی 2 واحد
4 مقدمه ای بر مطالعات آینده 2 واحد
5 مدیریت فناوری 2 واحد
6 مبانی معرفت شناختی آینده پژوهی 2 واحد
7 نظریه های روابط بین الملل 2 واحد
8 فرآیندهای جهانی شدن و آینده 2 واحد
9 آُشنایی با آینده پژوهان برجسته 2 واحد
10 ارتباطات، تبلیغات و آینده 2 واحد
11 مهارت های نگارش رساله 1 واحد
جمع واحدها 21 واحد


جدول دروس پایه ای و اجباری
ردیف عنوان درس تعداد واحد
1 روش ها و ابزارهای نوین آینده پژوهی 2 واحد
2 روش های  آینده پژوهی (1) 2 واحد
3 روش های  آینده پژوهی (2) 2 واحد
4 آینده اندیشی از نگاه اسلام و ادیان 2 واحد
5 کارگاه آینده پژوهی 2 واحد
جمع واحدها 10 واحد


جدول دروس تخصصی و اختیاری
ردیف عنوان درس تعداد واحد
1 ترازیابی نظام های آینده پژوهی 2 واحد
2 تحلیل روندهای آینده پژوهی 2 واحد
3 مدیریت و تفکر استراتژیک 2 واحد
4 مقدمه ای بر مطالعات علم و فناوری 2 واحد
5 سیاست علم و فناوری 2 واحد
6 دگرگونی های استراتژیک و جنگ های آینده 2 واحد
7 مروری بر مکاتب و روندهای اقتصادی 2 واحد
8 تاثیر فناوری بر آینده جهان 2 واحد
9 دروس در اختیار گروه 4 واحد
جمع واحدها 20 واحد