رزومه دانشجویان


ردیف نام و نام خانوادگی رزومه
1 امیرحسین رهبر لینک صفحه
2 علی زارع میرک آباد لینک صفحه
عیسی نیازی  لینک صفحه  
4 امیر رضا نقش لینک صفحه
محققين وابسته:
ردیف نام و نام خانوادگی رزومه
1 محمدرضا حنفي زاده لینک صفحه
2 امیرحسین قادری لینک صفحه
3 رحمان غفاری لینک صفحه
4 محمدرضا شمشیرگر لینک صفحه