مقالات پوستری ارائه شده در همایش


fssem4.jpg


fssem8.jpg


fssem4.jpg

fssem6.jpg

fssem1.jpg

fssem4.jpg

fssem8.jpg


fssem4.jpg

fssem8.jpg

fssem8.jpg

fssem4.jpg

fssem8.jpg

برای دانلود پوسترهای اولین همایش ملی آینده پژوهی می توانید اینجا کلیک نمایید.