دومین همایش ملی آینده پژوهی

به لطف و مرحمت الهی دومین همایش ملی آینده پژوهی در تاریخ 28 آذر ماه 1392، در محل دانشگاه تهران در محورهای زیر برگزار خواهد شد. لازم به ذکر است تاریخ های مهم همایش متعاقبا اعلام خواهد شد.

اهداف همایش:


1. گسترش فرهنگ تفكر پیرامون آینده
2. شناخت و درک صحیح از مسایل نوظهور و جدید و نحوه مواجهه با آن ها
3. درک اهمیت ایده.ها، ارزش ها و نگرش های مثبت گذشته و حال در خلق و ایجاد آینده
4. پدید آوردن نگرشی منظم و منطقی به تحولات آتی که در زندگی انسان.ها اثر مستقیم دارد
5. ایجاد چشم انداز در صنایع مختلف و تشویق بخش خصوصی به مشارکت در حوزه آینده پژوهی
6. ارائه روش ها و فن آوری های جدید در حوزه آینده پژوهی و شناسایی موانع پیش رو
7. تشويق به تفكر استراتژيك بلند مدت در گستره اي وسيع با هدف تصمیم گیری های سیاستگذاران، برنامه ریزان و مدیران
8. ایجاد بستر مناسب برای تبادل نظر میان اندیشمندان، پژوهشگران و خبرگان علمی و صنعتی حوزه آینده پژوهی


محورهای همایش:

روش­ها و رويكردها در آینده پژوهی

  معرفی ابزارهای آینده پژوهی

  روش های نوین آینده پژوهی

  مبانی فلسفی و معرفت شناختی آینده پژوهی

آينده پژوهي و تفكر استراتژيك

  ترسیم چشم انداز و ارتباط آن با آینده پژوهی

  پویش محیطی در جهت شفاف سازی آینده

  سناریو پردازی در محیط مبهم

آينده‌پژوهي و تكنولوژي هاي نوين

  نقش فناوري اطلاعات و ارتباطات در آینده جامعه

  نقش علوم هواوفضا در پیشرفت بشری

  نانو تكنولوژي؛ فناوری آینده

  نقش بايو تكنولوژي در آینده زیستی بشر

آينده‌پژوهي در اقتصاد و محيط كسب و كار

  فرصت ها و تهدیدهای پیش روی صنعت بانك و بيمه

  آینده پژوهی در حوزه توليد ملي و بسترسازی برای آن

  نقش بورس و جذب سرمايه در آینده اقتصاد

  منابع انسانی، رشد سرمایه های انسانی و تهدید بیکاری

آينده‌پژوهي در مديريت شهري

    چشم انداز توسعه پایدار مدیریت شهری

  نقش فناوری اطلاعات در آینده مدیریت شهری

  تحلیل موقعیت شهری در مواجه با حوادث آینده

آينده‌پژوهي در حوزه انرژي

  کنکاش پیرامون آینده صنعت نفت و گاز

  نقش انرژي هسته اي در انرژی های آینده

  اهمیت انرژي هاي نو و پاك در آینده محیط زیست