اخیرا در بخش چهره های آینده پژوهی

Fred_Polak-120x150.jpg فردریک لودویک پولاک، تاریخ نگار و آینده پژوه هلندی از جمله مؤثرترین پایه گذاران مطالعات آینده است.
توسط علی زارع میرک آباد | 6 فروردین 1396 11:24 صبح
zare2.jpg دانشجوی دکتری رشته آینده پژوهی و مدیر پایگاه اینترنتی آینده پژوهی از دانشگاه تهران.
توسط علی زارع میرک آباد | 4 بهمن 1390 0:16 بعدازظهر
naisbit2.pngیکی از آینده پژوهان پر آوازه است که شهرت خود را بیشتر مدیون نگارش کتاب کلان روندها 1982 است.
توسط علی زارع میرک آباد | 24 آذر 1390 3:40 بعدازظهر
dr.seif.jpg
رئیس گروه آینده پژوهی دانشگاه تهران. وی فارغ التحصیل دکتری مهندسی صنایع از دانشگاه امیرکبیر می باشد.
توسط علی زارع میرک آباد | 24 آذر 1390 3:40 بعدازظهر