پایگاه اینترنتی آینده پژوهی

علائم ضعیف تغییر (weak signal)

سیگنال­های ضعیف( به عنوان یکی از مواد خام آینده نگاری) داده های پردازش نشده­، ساختار نایافته، جزء به جزء و ناکامل محیطی هستند که می­توانند به اطلاعات با ارزشی در مورد زمینه کار و یا حتی دانش عملی راهبردی تبدیل شوند. سیگنال های ضعیف به…